Chow Mee Fun or Ho Fun


124. Singapore Chow Mee Fun or Ho Fun 9.35
125. Shrimp Chow Mee Fun or Ho Fun 9.15
126. Chicken Chow Mee Fun or Ho Fun 8.85
127. Vegetable Chow Mee Fun or Ho Fun 8.25
128. Beef Chow Mee Fun or Ho Fun 9.25
129. Pork Chow Mee Fun or Ho Fun 8.85